مرور برچسب

پیروز خسرو

اردشیر سوم ساسانی

پس از مرگ شیرویه در سال 628 میلادی پسر وی با نام اردشیر سوم (رومی تبار، مادر وی اَنزوئی رومی بود) بر تخت نشست. فردوسی بزرگ او را اردشیر شیروی نامیده است. او به هنگام رسیدن به پادشاهی تنها 7 سال داشت. چون که به سبب کشتار های شیرویه که…