مرور برچسب

پیروز نهاوندی اسلام

پیروز نهاوندی یا ابولولو، قاتل عمر بن خطاب

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن بر زبان آفرین ایران: تمدنی شگفت انگیز و چندین هزار ساله ای که با ساسانیان به پایان خط خود رسید . تمدنی که بعد از حملات مکرر عربان بادیه نشین به ایران ،این میهن با ارزش را به تسخیر خود درآورد.