مرور برچسب

چرا حکومت اشکانی ضعیف شد

4 دلیل بزرگ شکست اشکانیان از ساسانیان

در این بخش به 4 دلیل مهم شکست سلسله اشکانی از سلسله نوظهور و ناشناخته (در آن زمان) ساسانی میپردازیم. شکست و حذف یکباره یک دولت درجه یک جهانی تنها در عرض چند ماه به نظر بسیار مهم و جالب توجه بود که در آن زمان به وقوع پیوست که بسیار شگفت آور