مرور برچسب

چیرگی شاپور یکم بر والرین

شاپور اول ساسانی، فرزند خلف اردشیر

زندگینامه شاپور اول ساسانیشاپور اول دومین شاه ساسانی وی پسر اردشیر بابکان و مورود بانو بود. شاپور به چم (معنی) پسر شاه است . در واقع پادشاهی شاپور یکم از اواخر پادشاهی پدرش آغاز شد چرا که اردشیر بابکان پس از فتح هترا پادشاهی را به