مرور برچسب

کسکر

جنگ کسکر

جنگ کسکر نام یکی از جنگ های خونینی است که میان ارتش ایران ساسانی و اعراب مسلمان درگرفته است. کسکر در واقع نام یکی از دهکده های یک دژ در بین النهرین بود. مورخان تازی نام این دژ را ساقطیه نوشته اند. صرفا نام اصلی این دژ بزرگ نام دیگری بوده…