مرور برچسب

کشته شدن بوکفالوس

جنگ هوداسپس،اسکندر در برابر هندیان

جنگ هوداسپس نبردی بود میان سپاه اسکندر و شاه هندی. این جنگ در کرانه رود هوداسپس درگرفت و به همین دلیل این جنگ به این نام خوانده شد که طی آن اسکندر و سپاهش سپاه هندی را شکست دادند. در سال 326 پیش از میلاد و پس از شکست های ارتش ایران از…