مرور برچسب

کوتاه ترین جنگ تاریخ چند دقیقه

10 جنگ کوتاه تاریخ جهان

ده جنگ کوتاه تاریخ که در یک چشم به هم زدن تمام شد. برای این فهرست، به جنگ‌ها و نبردهای تاریخی می‌پردازیم که در کمترین زمان حل شده‌اند. شمارش معکوس ما شامل فتح نورمن، جنگ ده روزه، جنگ فوتبال و موارد دیگر است! امروز در حال معرفی 10 جنگ برتر