مرور برچسب

گزنفون

بازگشت ده هزار تن

پس از مرگ داریوش دوم هخامنشی، پسر بزرگترش اردشیر دوم هخامنشی بر تخت نشست. در روز جشن تاجگذاری اردشیر دوم، دیگر فرزند داریوش دوم که کوروش نام داشت بر علیه برادر خویش توطئه کرد ولی نزدیکان شاه از این موضوع آگاهی یافته و این توطئه را خنثی…