مرور برچسب

گنج باد آورد

هفت گنج خسروپرویز

خسروپرویز یکی از قدرتمند ترین شاهان ایران در ساسانیان و کلا تاریخ ایران بوده اما خسروپرویز عجایب و هفت گنج عجیب و شگفت انگیز داشته که می خواهیم به آن بپردازیم: گنج اول: روزی روزگاری یک کشاورز طبق روز معمول خیش گاوآهن را برداشت و به