مرور برچسب

گوش یشت

درواسپ

درَواسپ که در پهلوی گوش (گاو) یشت نیز خوانده می شود، از 7 کرده و 33 بند درست شده و ویژۀ فرشتۀ نگهبان چارپایان است. به گمان ایزدبانوی درواسپ، دارندۀ اسبان خوب، ایزدبانویی دست دوم و مربوط به زمانی است که ایرانیان موفق به رام کردن اسب شدند.