مرور برچسب

یازدهمین امپراتور روم

دومیتیان امپراتور روم

تیتوس فلاویوس سزار دومیتیانوس آگوستوس تیتوس فلاویوس سزار دومیتیانوس آگوستوس با لقب دومیتیان آخرین امپراتور از خاندان فلاوی بود. او در سال 24 اکتبر سال 51 میلادی در شهر روم زاده شد. دومیتیان در سال 81 میلادی پس از آنکه وسپاسیان درگذشت، بر…