مرور برچسب

یزدگرد دوم و ارمنستان

یزدگرد دوم ساسانی

بیوگرافی یزدگرد دوم یزدگرد دوم ساسانی پسر بهرام گور و سپینود، شانزدهمین شاه از شاهنشاهی ساسانی می باشد که 18 سال پادشاهی کرد (از 438 تا 457 میلادی). شاهنشاهی ایران در هنگام پادشاهی یزدگرد دوم در وضعیت خوبی قرار داشت. یردگرد دوم دارای 4