مرور رده

جشن های ایران باستان

در ایران باستان، مردم ایران جشن های متعددی داشتند که بنا به نوشتۀ تاریخ نگاران ما اسامی جشن ها را در این بخش آورده ایم. بسیاری از جشن‌ های ایران باستان از یاد ها رفته و به دست فراموشی سپرده شده اند که ما با نام بردن از آنها تلاش داریم تا آنان را به کاربران بشناسانیم.

جشن سده چگونه به وجود آمد

در اوستا و متن های پهلوی، جز به بهمن، اشاره ای به جشن سده نشده است. منابع اسلامی عبارت است از: التفهیم و آثار الباقیه عن القران الخایه بیرونی، زین الاخبار گردیزی، تاریخ بیهقی، کیمیای سعادت محمد غزالی، نوروزنامۀ منصوب به خیام، و… دربارۀ جشن…