مرور رده

خاندان فلاوی

خاندان فلاوی یا فلاویان دودمانی از نجیب زادگان رومی بودند که پس از خودکشی نرون امپراتور روم و آخرین امپراتوری خاندان ژولیو کلودی، بر تخت نشستند. از این خاندان 3 تن بر تخت نشستند. از سال 69 تا 96 میلادی.

اسامی امپراتوران این خاندان عبارت است از:

1. وسپاسیان امپراتور روم
2. تیتوس امپراتور روم
3. دومیتیان امپراتور روم