مرور رده

تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید

این بخش مربوط به نوشته هایی درباره تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید است و به معرفی وقایع و شاهان تاریخ عثمانیه، تاریخ پیدایش عثمانی، و به نوعی به تاریخ عثمانی از اقتدار تا انحلال آن پرداخته است.