مرور رده

تاپ تن های تاریخ باستان

در این بخش تاپ تن ها و یا رده بندی بهترین های تاریخ باستان قرار میگیرد. این بخش که یکی از پر طرفدارترین بخش های سایت تاریخ پارسی می باشد تاپ تن های بزرگترین امپراتوری ها و بزرگترین جنگ های تاریخ و …. قرار گرفته است.

آیوتاپا ( دختر مهرداد سوم و ملکه کوماژن )

آیوتاپا دختر مهرداد سوم فرمانروای کوماژن بود . وی بعد از ازدواج با برادر خود ، آنتیوخوس سوم ، به عنوان ملکه کوماژن سلطنت کرد . او از ازدواج‌ خود صاحب دو فرزند به نام های آنتیوخوس چهارم کوماژن و شاهزاده خانم یولیا آیوتاپا شد . آیوتاپا در ۲۰…

آیوتاپا ( ملکه امسا )

آیوتاپا ، یک شاهزاده کوماژنی و دختر شاه مهرداد سوم پادشاه کوماژن و شاهزاده خانم آیوتاپا ماد آتروپاتن بود ، او ملکه و همسر پادشاه سوریه سامس سیراموس دوم از امسا بود . وی حدوداً در ۲۰ پیش از میلاد متولد شد ، او خواهر آکا دوم کوماژن ، آنتیوخوس…

چیش پیش ( شاه پارس )

چیش‌ پیش شاه پارس بود که از سال ۶۵۰ تا ۶۲۰ پیش از میلاد سلطنت و حکمرانی کرد ، پیش از او هخامنش و پس از او کوروش یکم و آریارمنه بر تخت سلطنت نشستند . وی فرزند و جانشین هخامنش ( نیای بزرگ هخامنشیان و سرپرست طایفه پاسارگادیان ) ، شاه سرزمین…

وهبرز ( حاکم پارس )

وهبرز که در منابع یونانی به اوبورزوس مشهور و نامی است ، یکی از حاکمان پارس بود ، که در نیمه اول قرن دوم قبل از میلاد احتمالاً از ۲۰۵ تا ۱۶۴ پیش از میلاد فرمانروایی می‌ کرده‌ است . پیش از او اردشیر یکم و پس از او بغداد اول بر تخت سلطنت…

سامس دوم ( دومین پادشاه ایرانی تبار کوماژن )

سامس دوم دومین پادشاه ایرانی ‌تبار کوماژن بود . وی از سال ۱۳۰ تا سال ۱۰۹ پیش از میلاد فرمانروای کوماژن بود و حکمرانی می کرد . پیش از او بطلمیوس و پس از او مهرداد یکم کالینیکوس بر تخت‌ سلطنت نشستند . سامس دوم از دودمان اروندی بود . او پسر و…

پاکور سوم ( شاه ایالت پارس )

پاکور سوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پیش از او منوچهر دوم و پس از او منوچهر سوم به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت نشستند . پاکور…