مرور رده

فهرست شهبانوان و شاهدختان هخامنشی

در زمان سلسله هخامنشی، شهبانویان و شاهدختان بسیاری در دربار و در دستگاه حکومتی و حتی در ارتش حضور پر رنگ داشته و حتی خدمات بیشماری را ارائه کرده اند که ما لیست این زنان را که در زمان هخامنشیان زیسته اند را در این بخش ۀورده ایم

پروشات ( شاهدخت هخامنشی )

پروشات شاهدخت هخامنشی ، دختر اردشیر سوم و آتوسا و خواهر اردشیر چهارم بود ، که در پارس چشم به جهان گشود . او از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . گفته شده که او یکی از سه زن ایرانی ‌ای بود که به ازدواج اسکندر درآمده‌ بودند .…

دری په تیس ( شاهدخت هخامنشی )

دری‌ په ‌تیس ، یک شاهدخت هخامنشی و دختر داریوش سوم و استاتیرای دوم بود . وی در میانه سال ‌های ۳۵۰ تا ۳۴۵ پیش از میلاد در پارس چشم به جهان گشود . او از دودمان هخامنشیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود. دری‌ په ‌تیس بعد از شکست پدرش در نبرد…

سی سی گامبیس ( ملکه مادر هخامنشی )

سی ‌سی ‌گامبیس ملکه مادر هخامنشی ، دختر اردشیر دوم و مادر داریوش سوم بود . وی از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . دوران سلطنت او در نبرد ‌های اسکندر مقدونی خاتمه یافت . وی بعد از اینکه در نبرد ایسوس به وسیله سپاهیان اسکندر…

آتوسا ( دختر اردشیر دوم )

آتوسا دختر اردشیر دوم و استاتیرای یکم و شهبانوی شهبانوان هخامنشی بود ، پس از او استاتیرای دوم در این جایگاه و مقام قرار گرفت . او همسر اردشیر سوم ، از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . وی چهار فرزند با نامهای ارشک ، پروشات ،…

شهبانو پروشات ( همسر داریوش دوم )

پروشات ، پری‌شاد یا پری‌زاد ( پارسی باستان : Parušyātiš ) یکی از شهبانو های قدرتمند و پرآوازهٔ دوران هخامنشیان ، همسر داریوش دوم و مادر اردشیر دوم هخامنشی بود . او در پاسارگاد چشم به جهان گشود . وی از خاندان هخامنشی و دارای دین و مذهب…

آمستریس یکم ( همسر خشایارشا )

آمستریس یکم ( پارسی باستان : Amāstrā ) ، به معنای « زن نیرومند » شهبانوی ایرانی ، همسر خشایارشا و مادر اردشیر یکم بود . آمستریس دومین شهبانوی مادر هخامنشی از سال ۴۶۶ تا سال ۴۴۰ پیش از میلاد بود ، پیش از او آتوسا و پس از او داماسپیا در این…