مرور رده

امپراتوری ساسانی

امپراتوری ساسانی یکی از امپراتوری های بزرگ جهان باستان است که توسط اردشیر بابکان تاسیس شد و شکوه و بزرگی ایران را به اوج خود رساند.

سلسله ساسانی حدود 4 قرن بر جا ماند که سرانجام زمانی که درمانده و شکننده شده بود توسط اعراب سقوط کرد و ایران دیگر سلسله ای به آن بزرگی و عظمت در خود ندید.

پادشاهان ساسانی از قدیم به جدید :

 1. اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانی ۲۴۱–۲۲۴ میلادی
 2. شاپور اول ساسانی، فرزند خلف اردشیر ۲۷۲–۲۴۱ میلادی
 3. هرمز اول پادشاه ساسانی ۲۷۳–۲۷۳
 4. بهرام یکم ساسانی، از پادشاهی تا درگذشت ۲۷۶–۲۷۳
 5. بهرام دوم، پنجمین شهریار ساسانی ۲۹۳–۲۷۶
 6. بهرام سوم  ساسانی (بهرام بهرامیان) ۲۹۳
 7. نرسی هفتمین شاه ساسانی ۲۹۳ تا ۳۰۲ میلادی
 8. هرمز دوم، هشتمین شاه ساسانی ۳۱۰–۳۰۲ میلادی
 9. شاپور دوم (ذوالاکتاف) ۳۷۹–۳۱۰
 10. اردشیر دوم ساسانی (اردشیر نیکوکار) ۳۸۳–۳۷۹
 11. شاپور سوم ساسانی (شاپور شاپوران) ۳۸۸–۳۸۳
 12. بهرام چهارم ساسانی ۳۹۹–۳۸۸
 13. یزدگرد یکم ساسانی ۴۲۱–۳۹۹
 14. بهرام پنجم شاه ساسانی (بهرام گور، پادشاه سرکش و بی قرار)۴۳۹–۴۲۱
 15. یزدگرد دوم ساسانی ۴۵۷–۴۳۹
 16. هرمز سوم ۴۵۹–۴۵۷
 17. پیروز یکم ۴۸۴–۴۵۹
 18. بلاش ۴۸۸–۴۸۴
 19. جاماسپ ۴۹۹–۴۹۷
 20. قباد یکم ۴۹۷–۴۸۸ بار نخست ۵۳۱–۴۹۹ بار دوم
 21. خسرو انوشیروان ۵۷۹–۵۳۱
 22. هرمز چهارم ۵۹۰–۵۷۹
 23. خسرو پرویز ۵۹۰ بار نخست ۶۲۸–۵۹۱ بار دوم
 24. خسرو سوم ۶۳۰
 25. شهریار
 26. شاهزاده قباد دوم ۶۲۸
 27. جوانشیر۶۳۰
 28. پوراندخت ۶۳۱–۶۳۰
 29. آزرمی‌دخت ۶۳۱
 30. فرخزاد خسرو ۶۳۲–۶۳۱
 31. یزداندار
 32. یزدگرد سوم ۶۵۱–۶۳۲
 33. اردشیر سوم ۶۳۰–۶۲۸
 34.  مهران جشنسده
 35. نرسی (نوه یزدگرد سوم)
 36.  پیروز دوم ۶۳۰

مرزبان باوندی (خالق مرزبان نامه)

مرزبان باوندی یا مرزبان بن رستم پریمی (به فارسی مرزبان بن رستم پریمی)، سیزدهمین فرمانروای سلسله باوندیان از ۹۷۹ تا ۹۸۶، پسر و جانشین رستم دوم بود. در برخی منابع نام او را به رستم بن المرزوبان تغییر دادند که باعث سردرگمی مورخان شد و آنها را

شهریار سوم باوندی

زندگی نامه شهریار سوم باوندی شهریار سوم ،اسپهبد شهریار سوم، شانزدهمین فرمانروای سلسله باوندیان از سال 986 تا 987 و برای مدت کوتاهی در سال 998 پس از وقفه ای کوتاه در دوران سلطنتش بود. او برادرزاده و جانشین شروین سوم بود. شهریار سوم

جنگ فراض، اتحاد ایران و روم در مقابل اعراب

نبرد فراض در اواخر سال 633 یا ژانویه 634 میلادی بین اعراب مسلمان و نیروهای متحد امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی رخ داد. در جنگ فراض اتحاد عجیب سپاه ایران و روم برای اولین بار در تاریخ رخ می دهد. این نبرد با پیروزی اعراب به پایان رسید و

 گیل گیلانشاه و حکومت طبرستان

حکومت گیل گیلانشاه یا گیل گاوباره، همچنین به نام گیل بن گیلانشاه، پادشاه و بنیانگذار سلسله دابویید یا همان سلسله گاوباریان در سال 642 بود که تا زمان مرگش در سال 660 حکومت کرد. نسب گیل گیلانشاه به گفته ابن اسفندیار، دابوییان از

دابویه فرمانروای طبرستان

معنی دابویه معنی دابویه : دابویه در واقع موسس سلسله دابوییان در شمال ایران بود که به اعتبار دابویه سلسله گاوباریان را دابوییان نیز می نامند. دابویه دومین اسپهبد طبرستان از سلسله گاوباریان بود. او در سال 660 جانشین پدرش گیل گاوباره شد

اسپهبد فرخان بزرگ

سردار ایرانی فرخان بزرگ ( ۷۱۲–۷۲۸ میلادی) فرمانروای مستقل طبرستان و سلسله گاوباریان در اوایل قرن هشتم تا زمان مرگش در سال ۷۲۸ میلادی بود. او از قلمرو خود در برابر خلافت اموی حفظ کرد. به او القاب اسپادباد، پاداشوارگرشاه و گیلگیلان را به