مرور رده

امپراتوری ساسانی

امپراتوری ساسانی یکی از امپراتوری های بزرگ جهان باستان است که توسط اردشیر بابکان تاسیس شد و شکوه و بزرگی ایران را به اوج خود رساند. سلسله ساسانی حدود 4 قرن بر جا ماند که سرانجام زمانی که درمانده و شکننده شده بود توسط اعراب سقوط کرد و ایران دیگر سلسله ای به آن بزرگی و عظمت در خود ندید.