مرور رده

سلسله گاوباریان

سلسله گاوباریان یا دابویید یا گوباریان یک سلسله ایرانی زرتشتی بود که در نیمه اول قرن هفتم به عنوان گروهی مستقل از فرمانروایان که بر طبرستان و بخش‌ هایی از خراسان غربی حکومت می‌ کردند، آغاز شد. حکومت دابوی بر طبرستان و خراسان از حدود سال 642 تا فتح عباسیان در سال 760 ادامه یافت.
ایشان از نژاد شاهان ساسانی بوده اند که پس از سقوط این سلسله برای گرفتن انتقام و باز پس گیری سرزمین های از دست رفته با اعراب جنگیدند.