مرور رده

سلسله ماد، آغاز فرمانروایی ایرانیان

سلسله ماد ها، نخستین سلسله ایرانی بود که 150 سال بر ایران حکومت کردند و 4 پادشاه از ایشان بر تخت نشست. پایتخت ماد ها شهر هگمتانه (همدان امروزی) بود. زبان ماد ها زبان پارسی باستان بود و پادشاهان ماد در زیر آمده است.