مرور رده

داریوش بزرگ

داریوش یکم یا داریوش بزرگ را می توان بزرگترین پادشاه سلسله هخامنشی دانست چرا که هخامنشیان در زمان او به اوج قدرت خود رسیدند و داریوش بزرگ هخامنشی وسعت ایران را به نهایت وسعت خود رسانید و ایران را به بزرگترین امپراتوری دنیا مبدل کرد.