مرور رده

کتاب مقدس اوستا

کتاب اوستا، کتاب مقدس ایرانیان باستان بود که توسط اردشیر بابکان به هنگام بر تخت نشستن جمع آوری و از نو زنده شد. این کتاب برگرفته از سخنان اشو زرتشت، پیامبر ایران باستان است.

مهر یشت اوستا با متن و ترجمه

مهریشت یکی از سرچشمه های (منبع)پنهان تاریخ دینی - اجتماعی ایران، این سرزمین کهن است. از این روی این یشت با 35 کرده (فصل) و 146 بند، پس از فروردین یشت، بلندترینِ یشت های کتاب اوستا است. میترا (مهر)، ایزد روشنایی و پیمان، بازیگر مهم این بخش

ماه یشت اوستا

ماه یشت یکی ازبند های کتاب اوستا می باشد که دارای هفت بند می باشد. در ماه یشت، ماه حامل تخمۀ ستوران است. در بند سوم از ماه یشت، ماه در بردارندۀ تخمۀ گاو ستوده شده است و در بند چهارم، هنگامی که فروغ ماه شروع به درخشش ی کند و مهتاب آن بر روی

خورشید یشت

بر خلاف این که خورشید در اعتقادات و باورهای ایرانیان باستان نقش بسیار پر رنگی داشت، بسیار تعجب آور است که خورشید یشت بیشتر از هفت بند ندارد. در خورشید یشت، خورشید امرداد (جاودانی) و تیز اسب نامیده شده است و چنانچه اگر خورشید طلوع نکند و

سروش یشت

سروش یشت شامل یسنای 57 است، سروش یشت را هنگام از دنیا رفتن کسی می خواندند و همچنین زرتشتیان سروش یشت را هر شب قبل از خواب می خواندند. سروش یشت دارای سیزده فصل و سی و سه بند میباشد. سروش هادخت یشت نیز در پنج فصل و بیست و سه بند در کنار یسنا…

رشن یشت

این یشت با 38 بند، و در برخی از بندها، با محتوا و بافت ادبی سُست، یشتی مصنوعی و کم ارزش است. برای آشنایی بیشتر با رَشن (رَشنو)، سومین فرشتۀ داور روز واپسین، بیشتر باید از متن های پهلوی کمک گرفت. تاریخ پیدایش این ایزد روشن نیست و ما چیز…

دین یشت

دین یشت یکی از یشت های اوستا می باشد. در اینجا دین به معنی تشخیص معنوی، یا روحانی می باشد. دین یشت دارای 17 فصل و 20 بند می باشد. تقریبا به طور قطع می توان گفت که در همۀ بخش های دین یشت در ستایش و عبادت اهورامزدا سخن به میان آمده است. جمله…