مرور رده

سلسله سلوکیان

سلسله سلوکیان پس از مرگ اسکندر در متصرفات هخامنشیان به وجود آورد و موسس آن سلوکوس نیکاتور، یکی از سرداران بزرگ اسکندر بود که پس از مرگ او سلسله سلوکیان دوام نیاورده و از شرق توسط اشکانیان و در غرب توسط امپراتوری روم در هم شکسته شد و در میان چرخ دنده های تاریخ فقط نام آنان به جا ماند.