مرور رده

سلسله طاهریان، تاسیس تا سقوط

سلسله طاهریان، نخستین سلسله ایرانی تاسیس شده توسط ایرانیان بود که پس از سقوط ساسانیان در شرق ایران به وجود آمد.