مرور رده

فهرست کامل پادشاهان اشکانی

پادشاهان اشکانی چه کسانی بودند؟ لیست اسامی شاهان طولانی ترین سلسله ایران یعنی اشکانیان،به ترتیب در این بخش آمده است.

 1. ارشک یکم
 2. ارشک دوم
 3. فریاپت
 4. نوه ارشک یکم، ناشناس
 5. فرهاد اول
 6. مهرداد اول
 7. فرهاد دوم
 8. اردوان اول
 9. اردوان دوم
 10. شاه ناشناس
 11. مهرداد دوم
 12. گودرز اول
 13. مهرداد سوم
 14. ارد اول
 15. پادشاه نا شناس سوم
 16. پادشاه نا شناس چهارم
 17. سیناتروک
 18. فرهاد سوم
 19. مهرداد چهارم
 20. ارد دوم
 21. پاکور اول
 22. فرهاد چهارم
 23. تیرداد دوم
 24. فرهاد پنجم
 25. موزا
 26. ارد سوم
 27. ونون اول
 28. اردوان دوم
 29. تیرداد سوم
 30. وردان اول
 31. گودرز دوم
 32. مهرداد
 33. ونون دوم
 34. بلاش اول
 35. وردان دوم
 36. پاکور دوم
 37. بلاش دوم
 38. اردوان سوم
 39. بلاش سوم
 40. خسرو اول
 41. پارتاماسپت
 42. سیناتروک
 43. پادشاه ناشناس پنجم
 44. مهرداد پنجم
 45. بلاش چهارم
 46. خسرو دوم
 47. بلاش پنجم
 48. بلاش ششم
 49. اردوان چهارم
 50. تیرداد چهارم

بلاش ششم ( شاه اشکانی )

بلاش ششم یا وَلَگش ششم ، شاه اشکانی بود که از سال ۲۰۸ تا ۲۲۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش پنجم و پس از او اردوان پنجم بر تخت سلطنت نشستند . وی پسر و جانشین بلاش پنجم ، از دودمان اشکانیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . در منابع تاریخی…

بلاش پنجم ( بیست و هشتمین شاه اشکانی )

بَلاش پنجم یا وَلَگَش ، بیست و هشتمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۱۹۱ تا ۲۰۹ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش چهارم و خسرو دوم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش ششم بر تخت سلطنت نشستند . وی همچنین با عنوان واقارش دوم از سال ۱۸۰…

بَلاش چهارم ( اشک بیست و هفتم )

بَلاش چهارم ( وَلَگَش ) ( اشک بیست و هفتم ) بیست و هفتمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۱۴۷ تا ۱۹۱ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش سوم و پس از او خسرو دوم ( شاه شورشی ) و بلاش پنجم ( جانشین قانونی ) بر تخت سلطنت نشستند . بلاش…

مهرداد پنجم ( اشک بیست و پنجم )

مهرداد پنجم ( اشک بیست و پنجم ) ، بیست و پنجمین شاه از خاندان اشکانی است که از سال ۱۲۹ میلادی تا سال ۱۴۰ میلادی سلطنت کرد . پیش از او خسرو یکم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش سوم بر تخت سلطنت نشستند . مهرداد پنجم از دودمان اشکانیان و دارای…

بلاش سوم ( اشک بیست و ششم )

بلاش سوم ( اشک بیست و ششم ) بیست و ششمین شاه ایران از خاندان اشکانی بود ، که از سال ۱۲۹ میلادی تا سال ۱۴۷ میلادی سلطنت کرد . پیش از او پاکور دوم ( شاه رسمی ) و خسرو یکم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش چهارم بر تخت سلطنت نشستند . وی از دودمان…

خسرو یکم ( اشک بیست و چهارم )

خسرو یکم یا اشک بیست و چهارم یکی از شاهان ایران از خاندان اشکانی بود . وی بیست و چهارمین شاه اشکانی بود ، که از حدود سال ۱۰۹ میلادی تا ۱۲۹ میلادی سلطنت کرد . خسرو یکم در دو دوره سلطنت کرد : در دوره اول از سال ۱۰۹ میلادی تا سال ۱۱۶ میلادی…