مرور رده

شاهان اشکانی ارمنستان

نژاد شاهان اشکانی پس از سقوط ایشان در ارمنستان حتی تا زمان سلسله ساسانیان نیز ادامه داشت که به عنوان های مختلفی خوانده می شدند. لیست اسامی ایشان در ذیل آمده است:

بهنام یکم (۱۲ تا ۱۸ میلادی)
آرشاک یکم ارمنستان (۳۵ میلادی)
مهرداد ارمنستان (۳۵ تا ۳۷ میلادی)
ارد یکم ارمنستان (۳۷ تا ۴۲ میلادی)
مهرداد ارمنستان (مجددا، ۴۲ تا ۵۱ میلادی)
هرادامیزد (۵۱ تا ۵۳ و ۵۴ تا ۵۵ میلادی)
تیرداد یکم ارمنستان، پسر بلاش یکم، (۵۲ تا ۵۸ میلادی)، (۶۲ تا ۶۶ میلادی) به‌طور رسمی (۶۶ تا ۸۸ میلادی)
تیگران ششم، پسر گایوس ژولیوس آلکساندر (۵۹ تا ۶۲ میلادی)
ساناتروک، دختر تیرداد یکم (۸۸ تا ۱۱۰ میلادی)
آکسیدارس، پسر پاکور دوم (۱۱۰ تا ۱۱۳ میلادی)
پارتاماسیریس، پسر پاکور دوم (۱۱۳ تا ۱۱۴ میلادی)
تحت اشغال امپراتور روم، تراژان (۱۱۴ تا ۱۱۸ میلادی)
بلاش سوم، پسر بلاش دوم (۱۱۸ تا ۱۴۴ میلادی)
سوههیموس، (۱۴۴ تا ۱۶۱ میلادی) و (۱۶۴ تا ۱۸۶ میلادی)
باکور، (۱۶۱ تا ۱۶۴ میلادی)
بلاش پنجم، پسر بلاش چهارم (۱۸۶ تا ۱۹۸ میلادی)
خسرو یکم، پسر بلاش پنجم (۱۹۸ تا ۲۱۷ میلادی)
تیرداد دوم، پسر خسرو یکم (۲۱۷ تا ۲۵۲ میلادی)
خسرو دوم، پسر تیرداد دوم (۲۵۲ تا ۲۵۸ میلادی)
اشغال توسط ساسانیان، (۲۵۸ تا ۲۸۷ میلادی)
تیرداد سوم ارمنستان، پسر خسرو دوم (۲۸۷ تا ۳۳۰ میلادی)
خسرو سوم، پسر تیرداد سوم (۳۳۰ تا ۳۳۹ میلادی)
تیگران هفتم، پسر خسرو سوم (۳۳۹ تا ۳۵۰ میلادی)
آرشاک دوم، پسر تیگران هفتم (۳۵۰ تا ۳۶۸ میلادی)
اشغال توسط ساسانیان، (۳۶۸ تا ۳۷۰ میلادی)
پاپ، پسر آرشاک دوم (۳۷۰ تا ۳۷۴ میلادی)
وارازدات، پسر آنوب، (۳۷۴ تا ۳۷۸ میلادی)
آرشاک سوم، پسر پاپ (۳۷۸ میلادی)
واقارش سوم، پسر پاپ (۳۷۸ تا ۳۸۶ میلادی)
خسرو چهارم، پسر وارازدات (۳۸۷ تا ۳۸۹ میلادی)
بهرام شاپور، پسر وارازدات (۳۸۹ تا ۴۱۴ میلادی)
اداره توسط دولت محلی، (۴۱۴ تا ۴۲۲ میلادی)
آرتاشس چهارم، پسر بهرام شاپور (۴۲۲ تا ۴۲۸ میلادی)