مرور رده

دودمان نروا-آنتونینی

سلسله نروا-آنتونینی سلسله ای متشکل از هفت امپراتور روم بود که در یک دوره شکوفایی از سال 96 تا 192 پس از میلاد بر امپراتوری روم حکومت کردند. این امپراتوران عبارتند از
1. نروا
2. تراژان
3. هادریان.
4. آنتونینوس پیوس
5. مارکوس اورلیوس
6. لوسیوس وروس
7. کومودوس.