مرور رده

پادشاهان سلسله سلوکیان

در این بخش لیست پادشاهان سلسله سلوکیان از آغاز تا پایان عمر این سلسله یونانی/مقدونی آمده است. سلسله ای که پس از فروپاشی سلسله گستره هخامنشیان تاسیس شد و سرانجام توسط دو ابر قدر آن زمان یعنی اشکانیان از شرق و رومیان در غرب نابود شد. لیست اسامی شاهان سلوکیان به ترتیب زیر است:

 1. سلوکوس یکم
 2. آنتیوخوس یکم
 3. آنتیوخوس دوم
 4. سلوکوس دوم
 5. سلوکوس سوم یا سوتر
 6. آنتیوخوس سوم
 7. سلوکوس چهارم
 8. آنتیوخوس پنجم
 9. دیمتریوس یکم شاه سلوکی
 10. الکساندر بالاس
 11. دیمتریوس دوم
 12. آنتیوخوس ششم یا اپی فانس
 13. تروفن
 14. آنتیوخوس هفتم یا اورگتس
 15. دیمتریوس دوم
 16. الکساندر دوم
 17. کلئوپاترا تئا
 18. سلوکوس پنجم
 19. آنتیوخوس هشتم
 20. آنتیوخوس نهم
 21. سلوکوس ششم
 22. آنتیوخوس دهم یا فیلوپاتور
 23. دیمتریوس سوم
 24. آنتیوخوس یازدهم یا فیلادلفوس
 25. فیلیپ یکم سلوکی
 26. آنتیوخوس دوازدهم
 27. تیگران دوم
 28. سلوکوس هفتم یا فیلومتور
 29. آنتیوخوس سیزدهم
 30. فیلیپ دوم سلوکی آخرین شاه سلسله سلوکی