مرور رده

سال چهار امپراتور

سال چهار امپراتور سالی است که در یک سال 4 امپراتور از امپراتوران روم بر تخت نشستند و اسامی آنان در زیر آمده است.

1. گالبا امپراتور روم
2. اتو امپراتور روم
3. ویتلیوس امپراتور روم
4. وسپاسیان امپراتور روم