آریوبرزن واپسین سردار هخامنشی

آریوبرزن سرداربزرگ ایران درزمان هخامنشیان وکسی که با۴۰سوار و۵هزارپیاده خط محاصره اسکندرراشکست . وی باوجودواژگونی پایتخت ودرحالی که سخت تحت تعقیب دشمن بود حاضربه تسلیم نشدوآنقدردر نبرد بادشمن پافشرد تاخودوسپاهیانش تا آخرین نفر ازپای…

سورنا

سورنایکی ازسرداران بزرگ ونامدارتاریخ در دوران اشکانیان است که سپاه ایرانیان رادراولین جنگ با رومیان فرماندهی کردورومی ها راکه تا آن زمان درهمه جاپیروز بودند،برای نخستین بار باشکست سخت وتاریخی روبرو ساخت.

حکومتهای ایران بعد ازدین اسلام

پس از غلبه کردن اعراب مسلمان برساسانیان، دین اسلام درایران برپاشد. دراین دوران،تاریخ ایران شاهد تغییرات زیادی در زمینه های سیاسی،اجتماعی ومذهبی بود تسلط مسلمانان بر ایران به دور از مشکل نبودزیرا شهرها به سرعت تسلط مسلمانان را پذیرفتند اما…