مرور رده

فهرست کامل پادشاهان اشکانی

پادشاهان اشکانی چه کسانی بودند؟ لیست اسامی شاهان طولانی ترین سلسله ایران یعنی اشکانیان،به ترتیب در این بخش آمده است.

 1. ارشک یکم
 2. ارشک دوم
 3. فریاپت
 4. نوه ارشک یکم، ناشناس
 5. فرهاد اول
 6. مهرداد اول
 7. فرهاد دوم
 8. اردوان اول
 9. اردوان دوم
 10. شاه ناشناس
 11. مهرداد دوم
 12. گودرز اول
 13. مهرداد سوم
 14. ارد اول
 15. پادشاه نا شناس سوم
 16. پادشاه نا شناس چهارم
 17. سیناتروک
 18. فرهاد سوم
 19. مهرداد چهارم
 20. ارد دوم
 21. پاکور اول
 22. فرهاد چهارم
 23. تیرداد دوم
 24. فرهاد پنجم
 25. موزا
 26. ارد سوم
 27. ونون اول
 28. اردوان دوم
 29. تیرداد سوم
 30. وردان اول
 31. گودرز دوم
 32. مهرداد
 33. ونون دوم
 34. بلاش اول
 35. وردان دوم
 36. پاکور دوم
 37. بلاش دوم
 38. اردوان سوم
 39. بلاش سوم
 40. خسرو اول
 41. پارتاماسپت
 42. سیناتروک
 43. پادشاه ناشناس پنجم
 44. مهرداد پنجم
 45. بلاش چهارم
 46. خسرو دوم
 47. بلاش پنجم
 48. بلاش ششم
 49. اردوان چهارم
 50. تیرداد چهارم

اردوان چهارم

اَردَوان چهارم یکی دیگر از شاهزادگان مدعی سلطنت بود که پس از مرگ پدرش بلاش یکم ( بیست و دومین شاه از خاندان اشکانی ) ، زمام امور بخشی از ایران را از سال ۷۹ / ۸۰ میلادی تا سال ۸۱ میلادی در دست داشت . به خاطر جنگ های داخلی و اطلاعات کمی که از…

بلاش دوم

بلاش دوم یا وَلَگش دوم ، شاهزاده اشکانی و یکی از مدعیان سلطنت شاهنشاهی اشکانی بود ، که پس از مرگ پدرش بلاش یکم در بخشی از ایران در میانه سال های ۷۷ تا ۸۰ میلادی فرمانروایی و سلطنت میکرد . به طور دقیق مشخص نیست که پس از بلاش یکم چه کسی به…

پاکور دوم ( اشک بیست و سوم )

پاکور دوم ( اشک بیست و سوم ) بیست و سومین شاه از خاندان اشکانی بود ، که پس از مرگ پدرش بلاش یکم در بخشی از ایران فرمانروایی می‌کرد . وی از سال ۷۸ / ۸۰ میلادی تا سال ۱۱۰ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش یکم ( شاه رسمی ) ، بلاش دوم ( شاه…

وردان دوم

وردان دوم پسر اول بلاش یکم ( بیست و دومین شاه از خاندان اشکانی ) و از شاهزادگان مدعی سلطنت بود ، که در اثر نابسامانی های داخلی و درگیری های خارجی که موجبات ضعف حکومت بلاش یکم شده بود ، بهره جست و مدت زمان کوتاهی بر قسمتی از شاهنشاهی اشکانی…

بلاش یکم ( بیست و دومین شاه اشکانی )

بَلاش یکم یا وَلَگش یکم ( اشک بیست و دوم ) بیست و‌ دومین پادشاه شاهنشاهی اشکانی است ، که از سال ۵۱ میلادی تا سال ۷۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بهنام دوم و پس از او پاکور دوم ( شاه رسمی ) ، بلاش دوم ( شاه شورشی ) و اردوان چهارم ( شاه شورشی…

اردوان دوم ( هجدهمین شاه شاهنشاهی اشکانی )

اَردَوان دوم یا اشک هجدهم ، هجدهمین شاه اشکانی است ، که از سال ۱۲ میلادی تا سال ۳۸/۴۱ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بهنام یکم ( ونون یکم ) و تیرداد سوم ( شاه شورشی ) و پس از او وردان یکم به عنوان شاهنشاه اشکانی بر تخت نشستند . وی همچنین چند…