مرور رده

آموزش کامل خط میخی

در این بخش ما قصد داریم تا خط میخی یا خط پارسی باستان را به طور کامل و به زبانی عامیانه برای شما کاربران تاریخ پارسی آموزش دهیم. این آموزش ها در قالب چند آموزه خدمت شما آموزش داده خواهد شد.

بازخوانی خط میخی

سهم کارستن نیبور در بازخوانی خط میخی تاکارستن نیبور، جهانگرد آلمانی که درسال 1764 از ایران دیدن کرد، ده ها اروپایی دیگر به ایران سفر کردند و هر کدام به وسعت میدان دید خود سفرنامه ای از خود به یادگار گذاشتند، اما دستاورد هیچ یک از آنها به…