درباره نویسنده

بردیا

بردیا

راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

مطالب مشابه

6
دیدگاه بگذارید

avatar
4 تعداد کامنت ها
2 تعداد پاسخ ها
0 دنبال کننده ها
 
جنجالی ترین کامنت
Hottest comment thread
3 تعداد نویسنده های کامنت ها
حسینعلیبردیاشهریار Recent comment authors
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
مشترک شدن برای
شهریار
مهمان
شهریار

درود
ببخشید فایل کتاب اوستا به زبان فارسی رو میتونین تو سایت بزارین

حسینعلی
مهمان
حسینعلی

بادرود.نظراینجانب درموردزرتشت اینه :درمنطقه ایی اززابلستان سیستان زندگی میکنم جایی که محل تنظیم اوستا بوده وقدیمی ترین آتشکده هادراین منطقه وجودداردومحل ظهورمنجی ایی که دراوستا به آن اشاره شده ودرثانی زمانی نمادسیمرغ بعنوان پرچم سیستان بزرگ وایران واولین مکان ایجادحکومت پادشاهی ایران بوده است ومی گویندکه ازدریاچه هامون سیستان سوشیانت که منجی دراوستا معرفی شده ازاین سرزمین ظهورمیکند

حسینعلی
مهمان
حسینعلی

بادرودبی پایان.درمنطقه سیستان که سیستان زابل وپنج سهرستان نمی باشدبلکه سرزمینی پهناورکه دارای ایالات متعذی همچون سندوبلوچستان وایالت کابلستان و زابلستانوپشتونستان وحتی قسمتهایی بیشترازهندوستان ج و سرزمین سیستان بوده است وقتی به هنردست نان منطقه همچون بلوچهادقت کنیدمتوجه میشویدکه انهابیشترازازمثلث استفاده میکرده اندکه بمعنی 3ضلع کردارنیک پندارنیک وگفتارنیک که سه رکن اصلی دین رتشت می باشدوازانجایی که خورشیدوسیمرغ جزو نمادتایخی ومشترک اقوام منطقه می باشدکه سیمرغ نیزدرمثلث یادشده می باشد.وقتی به نمادتاریخی امپراطوری ایران بنگریدمیبینیدکه کوروش امپراطوری خودش راباتصویرپادشاهی برروی سیمرغ بنانموده است یعنی بجای سرسیمرغ تصویر یک انسان یاهمان پادشاه هست یعنی به معنی این که اگرسیمغ ازتاریخ ایران حذف شود ریشه تاریخ ایران حذف میشودواین اثباط گرتشکیل اولین حومت وپادشاهی درمنطیه درسیستان بوده است وریشه دین زرتشت ازسیستان بوده است

حسینعلی
مهمان
حسینعلی

بادرود
وقتی که به پیش بینی های کتاب زرتشتیان مینگریم چه دربحث ظهورمنجی که ازسیستان ظهورمیکندووقتی اتفاقات منطقه آسیا رامینگریم که بیشترقومهاتمایل به اتحادنژادی پیداکرده اند البته اقوام ازدیربازباهم متحدبوده اندواین دولتها هستندکه بخاطرمغایرتهای سیاسی باهم درگیرند
ووقتی می بینیم ازسندکه درپاکستان است وازکابل وپشتونستا ونیمروژدرافغانستان همه باهم خیشاوندندوهمه رپی ازبین رتن مرزهایندوبه اتحادنژادی می اندیشند که محورپیدایش این اتحادنژادی دراقوام سیستان شکل گرفته اینها همه درمجموع خبر یک اتفاغ مهم وتاریخی میدهد

حسینعلی
مهمان
حسینعلی

بادرود
مامعتقدیم که این عالم هستی خالقی داردوخالق این هستی قوانینش برضدخلقتش که طبیعت باشدنیست
ماخالق راازطبیعتش وقوانینش رابامطابقت باطبیعتش
مشخص میکنیم/شادزی مهرافزون بدرودتادرودی دیگر

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه غیر قانونی بوده و پیکرد قانونی دارد.